Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – SAG ZP-07/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p. Postępowanie prowadzone jest wg. procedury obowiązującej dla postępowań na roboty budowlane których wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 4 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.) zmienionej rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1952 z dnia 10 listopada 2021 r. (Dz. Urz. UE L 398 z 11.11.2021, str. 23) tj. poniżej 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł.

w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”

Znak sprawy: SAG ZP-07/2023

 

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3. „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn: „Modernizacja zespołu porodowego Szpitala Specjalistycznego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach”.

Pobierz dokumenty przetargowe

 

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content