Projekt Partnerski

„INFORMATYZACJA PLACÓWEK MEDYCZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – II”

 

Zgodnie z art. 39 ust. 8 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1079), podaje się do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego – II” (nazwa skrócona „InPlaMed-II”).

Głównym celem projektu jest wzrost interoperacyjności i kompatybilności systemów informatycznych, poprawa dostępności, bezpieczeństwa i jakości e-usług zdrowotnych oraz rozwój robotyki i telemedycyny w podmiotach leczniczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Projekt został zaplanowany do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ 2021-2027).

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartego Porozumienia o partnerstwie, zostało ustanowione Województwo Świętokrzyskie.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ponieważ:

  • służy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie się do efektywnej realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz celów określonych w dokumentach programowych Ministra Zdrowia,
  • głównym celem Partnerów jest zrealizowanie projektu w pełnym zakresie i zgodniez przyjętymi założeniami FEŚ 2021-2027 i Ministra Zdrowia,
  • niezbędne jest zapewnienie zgodności zasad wdrażania FEŚ 2021-2027 z wytycznymi wydawanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz instrukcjami i rekomendacjami opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum e-Zdrowia,

prawidłowe zarządzanie środkami publicznymi w projekcie wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji  i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknięcia ewentualnych błędów  i nieprawidłowości.

Opublikował(a): Marcin Rek

Ostatnia zmiana:

Skip to content